ועדת רייך

פרופסור זיו רייך "ביום 16 באוקטובר 2012 מונתה הוועדה על ידי שר התקשורת דאז, מר משה כחלון ושר האוצר דאז, ד"ר יובל שטייניץ ("השרים"). כתב המינוי המתפרס על 2 עמודים כולל בתוכו נושאים רבים לגביהם נתבקשה הוועדה לגבש את המלצותיה. בכלל נושאים אלו, נתבקשה הוועדה לגבש המלצות בנושא קביעת תעריפי השירותים הבסיסיים וכלל התעריפים המפוקחים של חברת הדואר והחברה הבת, כולל תעריפים של שירותים שהחברה נותנת מטעם החברה הבת כהגדרתה בחוק הדואר התשמ"ו-1986 ("חוק הדואר"). בנוסף, נתבקשה הוועדה לגבש המלצות בדבר אמות מידה לאופן אספקת השירותים השונים של חברת הדואר ושל החברה הבת, לרבות לאופן אספקת השירותים הבסיסיים.

הוועדה גיבשה את המלצותיה תוך התייחסות לרוחות החדשות המנשבות בענף הדואר אשר יסודם בשינויים הטכנולוגיים והשפעתם על עלויות החברות; הצורך בהתאמת השירותים ואיכותם לדרישות העדכניות של ציבור הצרכנים ולשינוי בטעמי הציבור ביחס לשירותי הדואר; פיתוח התחרות בענף הדואר לטובת הציבור תוך יצירת תנאים סבירים להמשך השקעות ופיתוח של שירותי הדואר ע"י החברה; שמירה על איכות השירותים והיקפם וכן הצורך בתמרוץ חברת הדואר להתייעלות על פני זמן. אציין כי על אף הקושי ליישב בין העקרונות המנויים לעיל, צלחו חברי הוועדה לעשות כן אחרי דיונים ממושכים ומעמיקים.

בדיוני הוועדה הראשונים החלטתי למנות שתי ועדות משנה, האחת דנה והמליצה בנושא השירותים האוניברסאליים והשנייה דנה והמליצה בנושא תעריפי החברות. ועדות המשנה התכנסו במקביל לעבודת הוועדה וקיימו מספר דיונים נפרדים.

וועדה נתנה פומבי להתכנסותה ואף פרסמה קול קורא בשני עיתונים לכל מען דבעי להשמיע דברו בכל הנוגע לנושאים המנויים בכתב המינוי הוועדה אף לקחה יוזמה ציבורית ופנתה לשחקנים רבים בשוק הדואר וזאת ממעגלים שונים ורבים שעל פי שיקול דעתה היה בכוחם להעיד בפניה ולהאיר היבטים שונים המתייחסים לנושאים שעמדו בסיס עבודת הוועדה ושמעה את דבריהם בנפש חפצה"

 

פרופ' זיו רייך: אם חברת דואר ישראל לא תתייעל היא לא תקבל הטבות; האוצר: צריך להכניס בעלים פרטיים שיחשבו איך לפתח מנועי צמיחה חדשים לדואר; יו"ר ועד העובדים בדואר: התוכנית שהוצגה לי מדברת על פיטורי אלפי עובדים ללא פנסיה - אין סיכוי שזה יקרה

ועדת רייך כנסת ישראל ה 19 ועדת הכלכה

ועדת הכלכלה - בראשות חבר הכנסת אבישי ברוורמן יו"ר ועדת הכלכלה: הפגיעה בציבור לנוכח המצב בחברת הדואר לא יכולה להימשך - צריך לחשוב מחוץ לקופסה או אפילו מחוץ לתיבת הדואר ולהגיע לפתרון בהקדם

הוועדה לבחינת תעריפי הדואר ("וועדת רייך") הגישה המלצותיה לשר התקשורת גלעד ארדן

זיו רייך- כלכליסט

שר התקשורת גלעד ארדן: "הוועדה עשתה עבודה מקצועית ובחנה ביסודיות את מצב הדואר בארץ ואת תחום הדואר בעולם. לאור המגמה הנמשכת בארץ ובחו"ל של הירידה בכמות המכתבים, נראה שהכיוון אליו הלכה הוועדה נכון. מבנה הדואר זקוק לשינוי ועל החברה להתאים עצמה לצרכים המשתנים של הציבור. הוועדה גיבשה שורה של המלצות, ובכוונתי ללמוד אותן לעומק ולבחון אותן היטב אחת לאחת. לדואר יש משימה חשובה להמשיך ולתת שרות לכל אזרחי המדינה, אך כדי להציל את דואר ישראל נדרש גם מהלך של התייעלות שיבטיח את היציבות הפיננסית של החברה ואת יכולתה להמשיך ולספק שרות בסטנדרטיים גבוהים יותר."

משרד התקשורת ממנה את פרופ' זיו רייך ליו"ר הוועדה אשר תבחן ותמליץ על הסדר תעריפים לחברת דואר ישראל וחברת בנק הדואר וכן על היקף שירותי החברה וחברת הבת.

ועדת רייך משרד התקשורת כתב מנוי

כתב מינוי לוועדה לבחינת תעריפים של חברת הדואר וחברת בנק הדואר ושירותיהם

פרופ' זיו רייך יעמוד בראש וועדה להגברת התחרות בתחום הדואר

פרופ' זיו רייך ימוד בראש הועדה להדיקת הדואר - דהמרקר

שר התקשורת משה כחלון בשיתוף שר האוצר יובל שטייניץ' מקימים ועדה חדשה לבחינת התחרות בענף הדואר. משרד התקשורת מפרסם כעת כתב מינוי חדש לוועדה תחת הכותרת: "כתב מינוי לוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר וחברת בנק הדואר ושירותיהם".

 

דו"ח הוועדה לבחינת התעריפים של חברת דואר ישראל בע"מ וחברת בנק הדואר בע"מ ושירותיהן. דו"ח שהוגש לשר התקשורת גלעד ארדן ושר האוצר יאיר לפיד.

דין וחשבון - חברת דואר ישראל בראשות פרופ' זיו רייך

דיו וחשבון - הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר וחברת בנק הדואר ושרותיהן